Fraud Blocker

KVKK Ziyaretçi Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 1. Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

İşbu “Ziyaretçi Aydınlatma Metni” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu BERİL CEYLAN (“Beril Ceylan” veya “Danışmanlık Merkezi”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verileriniz, Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Akasya Evleri A Kule Blok No:25 A İçkapı No:171 Üsküdar/İSTANBUL adresinde mukim BERİL CEYLAN tarafından; veri sorumlusu sıfatıyla Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Merkez ile ilişki içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kimlik doğrulamasının yapılması, acil durum yönetimi ile gerekli olması halinde kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi amaçları ile sınırı olarak Merkez tarafından işlenebilecektir.

Merkez, ziyaretçilerin kişisel verilerini, doğrudan ziyaretçinin kendisi tarafından temin edebildiği gibi dolaylı olarak 3. Kişilerden, ziyaretçinin alenileştirmiş olduğu veriler içerisinden de temin edebilmektedir. Bu kapsamda sözlü, fiziksel veya elektronik ortamdan formlar aracılığıyla ve sair yollarla veri toplanmakta ve bu veriler işlenmektedir.

Merkez ziyaretlerinde bina yönetimi tarafından kişisel verilerinizi işleme durumu olabilir. Bu durumda veri sorumlusu bina yönetimidir. Aydınlatma yükümlülüğü ayrıca yerine getirilecektir.

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel veriler ve işleme amaçları ile kişisel veri kategorileri aşağıdaki tabloda detaylı şekilde açıklamıştır.

Kişisel Veri Kategorisi

Kimlik Bilgisi

Ziyaretçilerin adı, soyadı

Kişisel Verinin Nereden Elde Edildiği

1.Ziyaretçi kayıtları vasıtasıyla toplanabilmektedir.

2.Ziyaretçinin kaydı esnasında elektronik ortamda giriş kayıt sistemi aracılığıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verinin İşlenme AmacıZiyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,
 
Kişisel Veri Kategorisi

İletişim Bilgisi

Ziyaretçilere ait telefon numarası bilgisi

Kişisel Verinin Nereden Elde Edildiği

1.Ziyaretçi kayıtları vasıtasıyla toplanabilmektedir.

2.Ziyaretçinin kaydı esnasında elektronik ortamda giriş kayıt sistemi aracılığıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verinin İşlenme AmacıZiyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
Kişisel Veri Kategorisi

İşlem Güvenliği

IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Sistem ve Uygulama Kullanıcı Hesap Bilgileri, çerez bilgileri (Ziyaretçilerin kullanıcı adları, e-mail hesapları, son login tarihleri, IP bilgileri vb)

Kişisel Verinin Nereden Elde Edildiği

1.Ziyaretçi kayıtları vasıtasıyla toplanabilmektedir.

2.Ziyaretçinin kaydı esnasında elektronik ortamda giriş kayıt sistemi aracılığıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verinin İşlenme AmacıBilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz ve paylaşmanız halinde özel nitelikli kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde, Merkez tarafından işbu “Aydınlatma Metni”nin 2. maddesinde belirtilen amaçlar kapsamında yurtiçinde ve açık rıza şartına dayalı olarak, kullanılan elektronik sistemlere ait altyapı sunucularının yurt dışında olması halinde sunucuların bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Kategorisi

Kimlik Bilgisi

Ziyaretçi adı soyadı

Yurt içi aktarımGerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, yetkili kamu kurum ve kuruluşları
Yurt dışı aktarım Yurt dışına aktarım yapılmıyor.
Kişisel Veri Kategorisi

İletişim Bilgisi

Ziyaretçilere ait telefon numarası bilgisi

Yurt içi aktarımGerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, yetkili kamu kurum ve kuruluşları
Yurt dışı aktarım Yurt dışına aktarım yapılmıyor..
Kişisel Veri Kategorisi

İşlem Güvenliği

IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Sistem ve Uygulama Kullanıcı Hesap Bilgileri, çerez bilgileri (Ziyaretçilerin kullanıcı adları, e-mail hesapları, son login tarihleri, IP bilgileri vb)

Yurt içi aktarımGerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, yetkili kamu kurum ve kuruluşları
Yurt dışı aktarım Yurt dışına aktarım yapılmıyor..
 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 ve 6 ncı maddelerinde düzenlenen şartlara dayalı olarak ve bu şartlardan birinin bulunmaması halinde açık rızanız kapsamında Merkez tarafından elde edilmekte ve işlenmektedir.

Kişisel Veri Kategorisi

Kimlik Bilgisi

Ziyaretçi adı soyadı

Toplanma YöntemiZiyaretçi kayıtları esnasında veya web sitesi ziyaretlerinde ziyaretçiler tarafından paylaşılmaktadır.
Hukuki Sebebi

KVKK m. 5/2-e – Kliniğin fiziki güvenliğinin sağlanması

 

Kişisel Veri Kategorisi

İletişim Bilgisi

Ziyaretçilere ait telefon numarası bilgisi

Toplanma YöntemiZiyaretçi kayıtları esnasında veya web sitesi ziyaretlerinde ziyaretçiler tarafından paylaşılmaktadır.
Hukuki Sebebi KVKK m. 5/2-e – Kliniğin fiziki güvenliğinin sağlanması

 

Kişisel Veri Kategorisi

İşlem Güvenliği

IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Sistem ve Uygulama Kullanıcı Hesap Bilgileri, çerez bilgileri (Ziyaretçilerin kullanıcı adları, e-mail hesapları, son login tarihleri, IP bilgileri vb)

Toplanma YöntemiZiyaretçi web sitesi ziyaretlerinde ziyaretçiler tarafından paylaşılmaktadır.
Hukuki Sebebi KVKK m. 5/1 – Açık Rıza – KVKK m. 5/2 (f) Meşru menfaat

 

 

5.Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, 28.maddesinde düzenlenmiş istisnalar saklı kalmak kaydıyla veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik taleplerinizi, adresinden ulaşabileceğiniz KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BAŞVURU FORMU’ nu veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir dilekçenizi Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Akasya Evleri A Kule Blok No:25 A İçkapı No:171 Üsküdar/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya noter kanalı ile gönderebilir, elektronik imzalı olarak iletebilir veya Merkez sistemlerinde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden bpceylan@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.