Fraud Blocker

KVKK Genel Aydınlatma Metni

BERİL CEYLAN

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz;

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Akasya Evleri A Kule Blok No:25 A İçkapı No:171 Üsküdar/İSTANBUL adresinde mukim BERİL CEYLAN (‘’Danışmanlık Merkezi”), olarak Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenme Amaçları

Danışmanlık merkezi; kişisel verileri, doğrudan veri sahiplerinin kendisinden temin edebildiği gibi dolaylı olarak 3.kişilerden ve veri sahibinin kendisinin alenileştirmiş olduğu veriler içerisinden de temin edebilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; Merkez tarafından, başta sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ve ifası konusundaki ilgili mevzuat kapsamında sayılan görev ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, veri sahiplerinin kişisel verilerinin yönetim süreçlerinde Merkez tarafından kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve merkez ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini ve faaliyetlerin ifası amacıyla işlenebilmektedir. Bu kapsamda kişisel veriler, sözlü, fiziksel veya elektronik ortamdan toplanabilmekte ve merkez faaliyetleri kapsamında işleme faaliyetine tabi tutulabilmektedir.

KİMLİK VERİSİ
Kimlik Kategorisine Ait VerilerVeri Konusu Kişi GrubuVerinin Elde Edilme YöntemiKişisel Verinin İşlenme Amacı

·Ad soyad

·Cinsiyet

·Uyruk

·Doğum tarihi

·Doğum yeri

·İmza

·T.C. kimlik Numarası

·Medeni Hali

·  Çalışan adayı

·  Çalışan

·  Danışan

·  Danışan Adayı

·  Danışan Veli/Vasi

·  İş Ortakları

İş başvurusu, bilgi edinme, talep veya şikayetlerin alınması, hizmetlerin ve Danışan danışmanlık süreçlerinin organizasyonu, randevuların oluşturulması, muayenelerin gerçekleştirilmesi, danışmanlığın planlanması gibi faaliyetlerde kişilerin kendisinden temin edilmektedir.

·  Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·  Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

·  Çalışan Adayı Başvuru, Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·  Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

·  Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

·  Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·  Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

·  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·  Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·  Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·  Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

·  İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·  İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

·  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·  İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·  İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

·  İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·  Randevuların Oluşturulması ve Danışmanlık Süreçlerinin Yürütülmesi

·  Danışmanlık Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

·  Danışmanlık Süreçlerinin Yürütülmesi

·  Danışan İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·  Danışan Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

·  Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·  Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·  Talep / Şikayetlerin Takibi

·  Ücret Politikasının Yürütülmesi

·  Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

·  Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·  Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (a) : Kanunlarda açıkça görülmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (c) : Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

6698 s. Kanun m.5/2 ( e ) : Hakkın tesisi, kullanılması korunması için veri işlemenin zorunlu olması

İLETİŞİM VERİSİ
İletişim Kategorisine Ait VerilerVeri Konusu Kişi GrubuVerinin Elde Edilme YöntemiKişisel Verinin İşlenme Amacı

·Adres

·E-posta adresi

·İkametgâh

·İletişim adresi

·Telefon No

·  Çalışan adayı

·  Çalışan

·  Danışan

·  Danışan Adayı

·  İş Ortakları

İş başvurusu, bilgi edinme, talep veya şikayetlerin alınması, hizmetlerin ve Danışan danışmanlık süreçlerinin organizasyonu, randevuların oluşturulması, danışmanlığın planlanması gibi faaliyetlerde kişilerin kendisinden temin edilmektedir.

·  Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·  Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

·  Çalışan Adayı Başvuru, Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·  Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

·  Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

·  Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·  Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

·  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·  Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·  Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·  Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

·  İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·  İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

·  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·  İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·  İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

·  İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·  Randevuların Oluşturulması ve Danışmanlık Süreçlerinin Yürütülmesi

·  Danışmanlık Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

·  Danışmanlık Süreçlerinin Yürütülmesi

·  Danışan İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·  Danışan Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

·  Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·  Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·  Talep / Şikayetlerin Takibi

·  Ücret Politikasının Yürütülmesi

·  Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

·  Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·  Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (c) : Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

6698 s. Kanun m.5/2 ( e ) : Hakkın tesisi, kullanılması korunması için veri işlemenin zorunlu olması

SAĞLIK VERİLERİ
Sağlık Bilgileri Kategorisine Ait VerilerVeri Konusu Kişi GrubuVerinin Elde Edilme YöntemiKişisel Verinin İşlenme Amacı

·Sağlık Raporları

·Kişisel Sağlık Bilgileri

·Çalışan

·Danışan

Merkezimiz tarafından sağlık hizmetlerinin sağlanması, teşhis ve danışmanlık süreçlerinin yürütülmesi, çalışanların özlük dosyasının oluşturulabilmesi.

· 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme,

· Danışan teşhis ve danışmanlık süreçlerinin yürütülmesi

· İş faaliyetlerinin ve sağlık hizmetlerinin yürütülmesi / denetimi

· Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi

· Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

· Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 6/2: Açık Rıza

6698 s. Kanun madde 6/3 : Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işleme

CİNSEL HAYAT VERİSİ
Cinsel Hayat Bilgileri Kategorisine Ait VerilerVeri Konusu Kişi GrubuVerinin Elde Edilme YöntemiKişisel Verinin İşlenme Amacı
·  Cinsel Hayat Bilgileri·  DanışanMerkez tarafından Danışana sağlanan cinsel hayat terapisi kapsamında elde edilmektedir.

· Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirilmesi,

· Teşhis ve Danışmanlık Süreçlerinin Yürütülmesi,

· Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,

· Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi,

· Danışmanlık Faaliyetlerinin Yerine Getirilmesi,

· Yetkili Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 6/2: Açık Rıza

6698 s. Kanun madde 6/3: Sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işleme

MÜŞTERİ İŞLEM
Müşteri İşlem Kategorisine Ait VerilerVeri Konusu Kişi GrubuVerinin Elde Edilme YöntemiKişisel Verinin İşlenme Amacı

·Fatura

·Sipariş bilgisi

·Talep bilgisi

·Danışan

·Danışan Veli/Vasi

·İş Ortağı

Mal ve/veya hizmet satın alım, sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ve planlanması ile satış süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi amacıyla ilgili kişilerin kendisinden elde edilmektedir.

·213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nu ve ilgili ikincil mevzuat düzenlemeler çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi

·Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

·Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

·Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

·Sağlık hizmetleri süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi

·Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

FİNANS
Finans Kategorisine Ait VerilerVeri Konusu Kişi GrubuVerinin Elde Edilme YöntemiKişisel Verinin İşlenme Amacı

·Banka bilgileri

·Hesap bilgileri

·Kart bilgileri

·Çalışan

·Danışan

·Danışan Veli /Vasi

·İş Ortakları

Mal veya hizmet satın alım ve satış süreçlerinin yürütülmesi, danışmanlık süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, satış sözleşmesinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş akdi kapsamında yer alan edimlerin ifa edilmesi amacıyla ilgili kişilerin kendisinden veya yetkilisi/çalışanından elde edilmektedir.

·4857 sayılı İş Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

·Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

·Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

·Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

·Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

·Ücret politikasının yürütülmesi

·Yatırım süreçlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

MESLEKİ DENEYİM
Mesleki Deneyim Kategorisine Ait VerilerVeri Konusu Kişi GrubuVerinin Elde Edilme YöntemiKişisel Verinin İşlenme Amacı

·Diploma bilgileri,

·Gidilen kurslar,

·Meslek içi eğitim bilgileri,

·Sertifikalar,

Transkript bilgileri

·Çalışan

·Çalışan adayı

Çalışan istihdamının sağlanması amacıyla yapılan iş başvuruları, stajyer alımları için yapılan başvurular, vasıtasıyla elde edilmektedir.

·4857 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

·İş başvuru süreçlerinin yürütülmesi

·İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi

·İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

·Beril Ceylan faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

·Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Hukuki Sebepler
6698 s. Kanun m.5/2 (c ) : Sözleşmenin kurulması veya ifası
İŞLEM GÜVENLİĞİ
İşlem Güvenliği Kategorisine Ait VerilerVeri Konusu Kişi GrubuVerinin Elde Edilme YöntemiKişisel Verinin İşlenme Amacı

·Cookie Kayıtları

·IP adresi bilgileri

·IP Adresi İzleme

·İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri

 

·  ZiyaretçiBeril Ceylan’a ait web sitesinin ziyaret edilmesi vasıtasıyla elde edilmektedir.

·Erişim yetkilerinin yürütülmesi

·Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

·İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

·Beril Ceylan faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

·Talep / şikayetlerin takibi

·  Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun m.5/2 (f): Meşru menfaat

6698 S.Kanun M.6/2: Açık Rıza

        
 1. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, merkezimiz tarafından yukarıda sayılan amaçlar kapsamında iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlara ve ayrıca gerekli olması halinde açık rızanız/olumlu aksiyonunuz dahilinde kullanılan elektronik sistemlere ait altyapı sunucularının yurt dışında olması halinde sunucuların bulunduğu yurt dışındaki yabancı ülkelere aktarılabilecektir.

KİMLİK VERİSİ
Aktarım Yapılan TaraflarKişisel Verinin Aktarım Amacı

·Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

·Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

·  Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi

·  Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

·  Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi

·  Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi

·  Danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi

·  Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

·  Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

·  Danışmanlık süreçlerinin yürütülmesi

·  Danışan memnuniyetine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi

·  Danışan ilişkileri yönetiminin planlanması

·  Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

·  İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

·  Talep / Şikayetlerin takibi

·  Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

·  Tedarik faaliyetlerinin yürütülmesi

İLETİŞİM VERİSİ
Aktarım Yapılan TaraflarKişisel Verinin Aktarım Amacı

·Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

·Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

·  Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi

·  Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

·  Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi

·  Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi

·  Danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi

·  Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

·  Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

·  Danışmanlık süreçlerinin yürütülmesi

·  Danışan memnuniyetine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi

·  Danışan ilişkileri yönetiminin planlanması

·  Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

·  İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

·  Talep / Şikayetlerin takibi

·  Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

·  Tedarik faaliyetlerinin yürütülmesi

SAĞLIK BİLGİLERİ
Aktarım Yapılan TaraflarKişisel Verinin Aktarım Amacı

·Yetkili kamu Kurum ve Kuruluşları

· 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme,

· İş faaliyetlerinin ve sağlık hizmetlerinin yürütülmesi / denetimi

· Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi

· Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

· Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

MÜŞTERİ İŞLEM
Aktarım Yapılan TaraflarKişisel Verinin Aktarım Amacı

·Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

·Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

 

·213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nu ve ilgili ikincil mevzuat düzenlemeler çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi

·Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

·Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

·Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

·Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

·Mal/hizmet satış süreçlerinin planlanması

·Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

FİNANS
Aktarım Yapılan TaraflarKişisel Verinin Aktarım Amacı

·Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

·Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

·4857 sayılı İş Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

·Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

·Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

·Mal/hizmet satın alım ve satış süreçlerinin yürütülmesi

·Ücret politikasının yürütülmesi

·Yatırım süreçlerinin yürütülmesi

MESLEKİ DENEYİM
Aktarım Yapılan TaraflarKişisel Verinin Aktarım Amacı

·Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri

·Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 

·4857 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

·İş başvuru süreçlerinin yürütülmesi

·İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi

·İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

·Beril Ceylan faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

·Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

İŞLEM GÜVENLİĞİ VERİSİ
Aktarım Yapılan TaraflarKişisel Verinin Aktarım Amacı

·Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 

· Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

·Beril Ceylan faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

·Talep / şikayetlerin takibi

·Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

·Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz merkezimiz tarafından e-posta, mobil uygulama, internet sitesi, açık internet kaynakları, sosyal medya, telefon, SMS ve çağrı merkezi kanallarıyla elektronik ortamda ve elden teslim veya posta kanallarıyla fiziki ortamda toplanabilecektir. Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve/veya korunması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve yukarıda açıklanan hukuki sebeplere ve gerekli olması halinde açık rızanıza dayalı olarak toplanacaktır.

 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak merkezimizin bulunduğu Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Akasya Evleri A Kule Blok No:25 A İçkapı No:171 Üsküdar/İSTANBUL adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya merkezimizin sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda bpceylan@gmail.come-posta adresi üzerinden merkezimize iletebilirsiniz.